Norma 5. De l'obtenció i ús de la informació

Article 38. La informació que el professional de la psicologia aplega en l'exercici de la seva professió està sotmesa a la confidencialitat, de la qual sols està eximit per un consentiment exprés de l'usuari o per supòsits legals. Igualment, en cas d'utilitzar-se per a finalitats docents o d'investigació, hom s'ha d'assegurar que no sigui possible la identificació de la persona, grup o institució de la qual es tracta.

 

Article 39. En el procés del consentiment informat cal informar dels límits de la confidencialitat. Es considera com a límit, a més dels establerts per la llei, el possible risc greu per a l'usuari mateix, per a terceres persones o per al professional mateix.

 

Article 40. En tota mena d'intervenció professional, tant presencialment com per via de transmissió electrònica o unes altres vies de comunicació, el psicòleg ha d'obtenir el consentiment informat de l'individu o dels individus utilitzant un llenguatge comprensible per a la persona o per a les persones. En cas de menors o persones incapacitades per donar un consentiment informat, el psicòleg ha de facilitar una explicació adequada a la seva capacitat. En la tasca pericial i/o en intervencions fetes en el marc de les administracions públiques, s'ha d'informar adequadament dels límits de la confidencialitat.

 

Article 41. Les enumeracions o llistes de subjectes avaluats on constin el diagnòstic i dades de l'avaluació que siguin requerides per unes altres entitats amb vista a la planificació, a l'obtenció de recursos o per a unes altres finalitats s'han de lliurar sense el nom ni les dades d'identificació del subjecte, sempre que no siguin estrictament necessàries.

 

Article 42. El psicòleg no ha d'utilitzar en benefici propi ni de tercers, ni en perjudici de l'interessat la informació que adquireix en l'exercici professional.

 

Article 43. L'exposició oral, impresa, audiovisual o d'una altra mena de casos clínics o il-lustratius amb una finalitat didàctica o de comunicació o divulgació científica ha de fer-se de manera que no sigui possible la identificació de la persona, del grup o de la institució de què es tracti, excepte en cas d'un consentiment explícit.

 

Article 44. Els registres escrits o electrònics de les dades psicològiques, de les entrevistes i dels resultats de proves han de ser conservats, sota la responsabilitat del psicòleg, en unes condicions que n'assegurin la confidencialitat.