Norma 2. De les relacions amb els usuaris

Article 16. El psicòleg no ha d'exercir, no ha de contribuir a exercir ni ha d'encobrir pràctiques que atemptin contra la llibertat i la integritat física i psíquica de les persones. La intervenció directa en actes de tortura i de maltractament o la cooperació en aquests actes, a més de ser un delicte, constitueix la violació més greu de l'ètica professional.

 

Article 17. El psicòleg, en la prestació del seu servei, no ha de discriminar persones i/o grups per raons d'edat, de sexe, de cultura, de nacionalitat, de nivellsocioeconòmic, de raça, de religió, d'idioma, d'orientació o identitat sexual, de discapacitat o de qualsevol altra diferència. Si en el decurs de la intervenció considerés que les característiques personals i/o ideològiques de l'usuari entren en una contradicció greu amb les pròpies, ha d'abstenir-se de la seva intervenció.

 

Article 18. El professional de la psicologia ha de respectar les opcions i els criteris ideològics, morals i religiosos dels seus clients, sens perjudici del seu qüestionament, si és necessari, durant la seva intervenció.

 

Article 19. El professional de la psicologia ha de revisar periòdicament els objectius terapèutics amb els usuaris. Si les circumstàncies de la intervenció canvien, hi ha de fer les modificacions pertinents.

 

Article 20. Si l'usuari sol-licita informació sobre el seu procés o resultats d'una valoració, el professional de la psicologia li ha de proporcionar la informació demanada o els resultats sol·licitats.