PRINCIPIS GENERALS

La beneficència i la no-maleficència

La psicologia s'exerceix en un àmbit circumscrit pels principis de beneficència i de nomaleficència.

El primer estableix que els professionals de la psicologia tenen un compromís envers la promoció i la protecció dels interessos legítims dels usuaris, així com amb el benestar físic, psíquic i social de les persones, dels grups, de les organitzacions i de les comunitats. 

Consegüentment, un dels deures prioritaris és evitar qualsevol intervenció que faci mal o causi un dany sigui per acció o per omissió.

 

La responsabilitat 

Les activitats professionals de la psicologia s'han de desenvolupar amb responsabilitat professional i científica envers les persones, els grups i la societat en general. Igualment, s'han de dur a terme complint les normes deontològiques, acceptant-ne les obligacions i reconeixent la responsabilitat que estableixen.

Els professionals de la psicologia han de mantenir una formació continuada al llarg del seu exercici professional.

 

La integritat

Els professionals de la psicologia han de promoure l'exactitud, el rigor i la veracitat en l'exercici i en l'ensenyament de la psicologia, i també en la recerca en aquest camp. Les relacions amb els usuaris s'han de basar en el respecte i s'han de regir pel principi d'honestedat.

S'han d'abstenir de pràctiques que suposin la falsedat, l'engany voluntari, el frau, els subterfugis, les omissions intencionades, les afirmacions no fonamentades, com també qualsevol pràctica no prudent ni íntegra.

No han de contribuir a cap mena d'intrusisme professional ni n'han de permetre a persones que no tinguin la formació necessària per a l'exercici legítim de la psicologia.

 

La justícia

L'activitat professional de la psicologia s'ha de desenvolupar d'una maneraequitativa i justa sense cap classe de discriminació, sigui individual o col-lectiva, sigui cultural, d'edat, de gènere, de raça, d'ètnia, de religió, d'orientació sexual, de capacitat, de llengua i de condició socioeconòmica o de qualsevol altra.

Els professionals de la psicologia, en l'exercici de les seves funcions en l'àmbit de les institucions públiques, han d'utilitzar amb equitat els recursos i han de respectar el criteri d'igualtat d'oportunitats.

 

La legalitat

En l'activitat de la psicologia cal respectar estrictament el dret dels individus a la privacitat, a la confidencialitat i a l'autonomia personal.

L'activitat dels professionals de la psicologia s'ha de desenvolupar sotmetent-se totalment a la legalitat internacional, nacional i autonòmica, així com a les normes que regulen la professió.