Norma 6. De la investigació i la docència 

Article 45. Els professionals de la psicologia, en el seu exercici, han de contribuir al progrés de la psicologia investigant d'acord amb les exigències del treball científic i donant a conèixer els resultats mitjançant les publicacions científiques i les activitats docents.

 

Article 46. En les investigacions que faci, el professional de la psicologia ha d'obtenir el consentiment informat dels participants o, si no és possible, dels seus representants legals, als quals ha d'haver informat prèviament dels aspectes següents: (1) el propòsit de la investigació, la durada prevista i els procediments; (2) el dret a negar-se a participar en la investigació i a retirar-se un cop iniciada; (3) les conseqüències, si n'hi ha, de la retirada; (4) els riscos, les molèsties o els efectes adversos possibles de la participació; (5) els beneficis potencials de la investigació; (6) els límits de la confidencialitat; (7) la persona que els pot resoldre dubtes de la investigació.

 

Article 47. Si la investigació requereix ocultar-ne els objectius als participants, el professional de la psicologia s'ha d'assegurar de no causar cap dany als participants i d'explicar-los la necessitat del disseny tan aviat com sigui possible o en acabar la investigació.

 

Article 48. Els professionals de la psicologia que investiguin mitjançant l'experimentació amb animals n'han de tenir en compte els drets i han de considerar les previsions legals segons la legislació corresponent. Sempre que sigui possible, s'ha de recórrer a procediments alternatius als que causin dolor, estrès o privació als animals.

 

Article 49. En l'exercici de la docència, els professionals de la psicologia han de vetllar perquè en tota activitat (investigació, avaluació o intervenció, entre altres) l'estudiant compleixi els principis del codi deontològic de la professió.