Norma 4. De la intervenció

Article 27. El psicòleg ha de rebutjar d'intervenir si hi ha indicis seriosos que la seva participació pot ser mal utilitzada o utilitzada en contra dels interessos legítims de les persones, els grups, les institucions i les comunitats.

 

Article 28. En l'àmbit de les organitzacions, el professional de la psicologia ha de mirar d'acostar les necessitats d'aquestes a les de les persones objecte de la seva intervenció. Igualment, ha de cooperar amb l'organització amb relació als seus objectius sempre que no siguin contraris als principis generals i específics del codi deontològic.

 

Article 29. En acceptar una intervenció sobre persones, grups, institucions i comunitats, el psicòleg els ha d'informar adequadament de les característiques essencials de la relació establerta i els objectius que es proposa.

 

Article 30. El psicòleg no ha de perllongar innecessàriament la seva intervenció i l'ha de finalitzar sigui perquè ha assolit els objectius proposats o bé perquè li manquen recursos o capacitació per aconseguir-los. En aquest cas, ha d'informar de la possibilitat que la intervenció sigui continuada per uns altres professionals.

 

Article 31. El psicòleg ha de tenir una cura especial a no crear ni mantenir unes falses expectatives que posteriorment sigui incapaç de realitzar professionalment.

 

Article 32. El psicòleg no ha de provocar situacions confuses en què el seu paper i les seves funcions siguin equívocs o ambigus. Ha de tenir en compte les causes de recusació que estableix la llei i ha de rebutjar les intervencions que siguin incompatibles.

 

Article 33. En tota avaluació, els psicòlegs s'han d'abstenir de fer valoracions sobre persones no explorades directament.

 

Article 34. En el procés d'avaluació, el psicòleg ha d'utilitzar tècniques i instruments amb una validesa i una fiabilitat establertes que permetin de ser aplicades en la població objecte de la intervenció. En cas que la validesa o la fiabilitat no hagi estat contrastada científicament, el psicòleg ha de descriure les limitacions dels seus resultats.

 

Article 35. Els psicòlegs han de basar les valoracions contingudes en els seus informes, referits a qualsevol àmbit d'intervenció, en informació i en tècniques adequades per fonamentar les seves conclusions. Només poden oferir valoracions de les característiques psicològiques d'un subjecte després d'una exploració adequada. Si l'exploració directa és inviable, ha de reflectir en els resultats les possibles limitacions del seu estudi.

 

Article 36. La intervenció mitjançant les TIC no eximeix del compliment dels principis ètics del codi i de la normativa col·legials.

 

Article 37. El professional de la psicologia que desenvolupi la intervenció mitjançant les TIC està obligat a identificar-se i a acreditar la seva competència professional. Igualment, s'ha de demanar la identificació de l'usuari.