Norma 8. Dels honoraris i la remuneració

Article 54. En l'exercici lliure de la professió, el psicòleg ha d'informar prèviament el client de la quantia del seus honoraris pels actes professionals.

 

Article 55. El psicòleg, excepcionalment, pot prestar serveis gratuïts d'avaluació i d'intervenció a clients que no els poden pagar i en tenen una necessitat manifesta.

 

Article 56. La percepció i la retribució d'honoraris no depenen de l'èxit del tractament o d'un resultat determinat de l'actuació del psicòleg.