Norma 9. De les garanties processals

Article 57. La Comissió Deontològica, creada pel Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, ha de vetllar per la interpretació i aplicació del codi deontològic. El Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya l'ha de difondre entre tots els professionals i en el conjunt d'institucions socials. Ha de procurar, així mateix, que els principis que s'hi exposen siguin estudiats per tots els alumnes de psicologia a les universitats.

 

Article 58. Les infraccions de les normes del codi deontològic en l'exercici de la professió han de ser denunciades a la Comissió Deontològica. L'expedient ha de tramitar-se sota els principis d'audiència, contradicció i reserva, i s'ha de concloure amb una proposta de resolució de la Comissió. La Junta de Govern, un cop escoltat l'interessat, ha d'adoptar la resolució procedent, segons la qual ha d'acordar el sobreseïment o la imposició de la sanció disciplinària que correspongui de conformitat amb els estatuts i la normativa vigent en aquell moment.

 

Article 59. El Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ha de garantir la defensa dels col-legiats que siguin atacats o amenaçats havent dut a terme legítimament actes professionals dins del marc de drets i deures del codi deontològic, i ha de defensar, particularment, la confidencialitat, la dignitat i la independència del psicòleg.